Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomniał, że w życie wchodzą zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi nowe budynki wielorodzinne będą teraz musiały być wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru cyfrowych programów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

Rozporządzenia nakłada  na inwestorów obowiązek  montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem.

Przy czym znajdująca się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać świadczenie usług przez różnych dostawców, w tym usług szerokopasmowego Internetu, programów radiofonicznych i telewizyjnych, w tym telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości. W nowych budynkach należy zapewnić też pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia do montażu instalacji telekomunikacyjnej wraz z zapewnieniem zasilania elektrycznego.

Rozporządzenie wskazuje warunki techniczne jakie powinien spełniać tzw. punkt styku (czyli punkt połączenia instalacji w budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną), który powinien umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego. Punkt styku powinien także zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu.