Rada Ministrów przyjęła projekt Prawa telekomunikacyjnego

Publikacja: 10.07.2012 16:39

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała procedowany od wielu miesięcy projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego w duchu przyjętym przez unijny pakiet telekomunikacyjny z 2009 r.

W lipcu Sejm planuje jeszcze dwa posiedzenia: w tym tygodniu, oraz w ostatnim tygodniu miesiąca. Potem nastąpią sejmowe wakacje, po których w ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się trzecie letnie posiedzenie. Z tego powodu,  chociaż projekt miał zostać skierowany do parlamentu, jako tzw. „pilny”, to nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przed końcem wakacji. Możliwe jest tylko przeprowadzenie pierszego czytania nowelizacji.

Rada Ministrów: podsumowanie nowelizacji (informacja prasowa)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne:

Przepisy projektowanej nowelizacji ustawy przewidują rozwiązania zwiększające uprawnienia abonentów i użytkowników, optymalizują obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz usprawniają regulacje rynku telekomunikacyjnego.

Dla konsumentów szczególne znaczenie mają regulacje dotyczące umów, regulaminów i cenników. W projekcie wyraźnie zastrzeżono, że muszą one mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę. Klient powinien mieć pełne rozeznanie w zakresie usług, które oferuje mu przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wprowadzono możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej dostawcy.

Dzięki nowym przepisom, osoby korzystające z Internetu w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej będą mogły wybrać jeden z oferowanych przez dostawcę pakietów transmisji danych, a w przypadku jego przekroczenia, dostawca świadczący tę usługę będzie zobowiązany do natychmiastowego i nieodpłatnego poinformowania abonenta o przekroczeniu limitu transmisji w ramach wybranego przez abonenta pakietu.

Wprowadzono także regulacje chroniące abonentów przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców Internetu, tj. zaniżaniem rzeczywistej prędkości transmisji danych w stosunku do tej określonej w umowie lub regulaminie. Jeżeli przedsiębiorca podaje do publicznej wiadomości prędkość transmisji danych lub np. wskazuje takie informacje w umowie, prezes UKE ma prawo skontrolować stosowaną przez przedsiębiorcę metodę pomiaru tej prędkości lub zbadać rzeczywistą prędkość transmisji danych.

Na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych zostanie nałożony obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, by w miarę możliwości technicznych osoby te miały zapewniony dostęp do usług telefonicznych równoważny z tym, z którego korzysta większość użytkowników końcowych, w tym m.in. dostęp do służb ratunkowych i usług zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116”. Dodatkowo, w celu zapewnienia użytkownikom niepełnosprawnym lepszego dostępu do numerów alarmowych wprowadza się możliwość kontaktowania się z służbami ratunkowymi za pomocą bezpłatnych sms-ów.

Usprawnione będą regulacje dotyczące działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług telekomunikacyjnych oraz walki ze zjawiskiem spamu, co ma duże znaczenie dla użytkowników. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązki informacyjne, a prezes UKE będzie miał możliwość zakazania niedozwolonych praktyk. Projekt wprowadza także wymóg uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na instalowanie w jego komputerze plików cookies. Dodatkowo zwiększona będzie ochrona danych wrażliwych użytkowników, szczególnie poprzez nałożenie obowiązku na przedsiębiorców informowania klientów i GIODO o przypadkach naruszenia danych osobowych. GIODO będzie miało w tym zakresie kompetencje kontrolne.

Odnośnie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców, należy wskazać zmiany dotyczące usługi powszechnej. Uchylono obowiązek wyznaczenia do jej świadczenia przedsiębiorcy na rzecz powierzenia regulatorowi rynku telekomunikacyjnego uprawnienia do wyznaczenia takiego przedsiębiorcy, wyłącznie wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb użytkowników końcowych poszczególnych obszarów kraju. Zmodyfikowany został także katalog usług składających się na usługę powszechną. Nowy przepis wyraźnie wskazuje, że przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji powinno umożliwiać przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwi korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w bieżących sprawach życia codziennego, np. korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądanie stron internetowych o charakterze informacyjnym (rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, strony urzędowe), dokonywanie przelewów.

Istotną zmianą jest skrócenie okresu retencji danych telekomunikacyjnych z 2 lat do roku, co wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Projektowane regulacje ograniczają także nadużywanie przepisów retencyjnych do rozstrzygania spraw cywilnych, przy jednoczesnej świadomości, że przepisy retencyjne dotyczą sprawy innej o dużo większym znaczeniu (zwalczanie terroryzmu, obronność, dobro publiczne, itp.).

Kolejne rozwiązania przewidziane w projekcie służą prowadzeniu efektywnej gospodarki widmem częstotliwości, co ma dla przedsiębiorców bardzo duże znaczenie. W tym celu wprowadzono instytucję aukcji, wtórnego obrotu częstotliwościami oraz zapewniono szeroką możliwość współkorzystania z częstotliwości. Projekt przewiduje także regulacje, które będą zapobiegać przetrzymywaniu i kumulowaniu widma.

Przepisy projektowanej nowelizacji ustawy wprowadzają również nowe zasady określania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością oraz upraszczają regulacje dotyczące naliczania opłat. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami nie będzie zatem zależała od zastosowanej technologii, liczby stacji oraz parametrów technicznych stacji. Kryteriami ustalenia maksymalnych kwot opłat, zgodnie z nowym podejściem, będą wykorzystywane zakresy częstotliwości, szerokości kanałów częstotliwościowych oraz wielkość obszaru, na którym podmiot dysponuje rezerwacją częstotliwości.

Projekt zawiera także zmiany mające charakter deregulacyjny. Przykładowo można wskazać, że prezes UKE będzie mógł powierzyć organizacji zrzeszającej radioamatorów przeprowadzanie egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu