Wszechstronny rozwój nowoczesnego uniwersytetu

Kompleksowe zmiany uczelni i działalność obejmująca wiele obszarów wymagają narzędzi informatycznych na miarę XXI wieku.

Publikacja: 16.04.2018 21:00

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Foto: materiały prasowe

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi przeżywa okres bardzo intensywnego rozwoju. Realizowanych jest wiele inicjatyw wewnętrznych mających na celu znalezienie właściwej odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni, zmieniające się oczekiwania i potrzeby naukowców, badaczy oraz studentów. Szereg z tych inicjatyw i projektów jest finansowanych z Funduszy Europejskich, ale rośnie też liczba strategicznych działań i projektów finansowanych ze środków własnych. Jednym z tych najbardziej napędzających działalność uczelni jest projekt „InterScienceCloud”(ISC) – zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – wyjaśnia kanclerz Uniwersytetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna przestrzeń dla nauki

„ISC” będzie innowacyjną platformą do zbierania, przetwarzania, zarządzania, a przede wszystkim udostępniania informacji o działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Uniwersytetu. Zapewni dostęp do zasobów wiedzy i materiałów uczelni wszystkim zainteresowanym szeroko pojętym światem medycyny i nauk medycznych, w tym tzw. pasjonatom nauki – osobom spoza środowiska akademickiego.

Wartość projektu przekracza 6 mln zł, realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” i został uruchomiony w listopadzie zeszłego roku. Jest inicjatywą w dużej części informatyczną, integrującą wiele aspektów działalności badawczo-naukowej uczelni, która odpowiada w ten sposób na zidentyfikowane potrzeby naszych pracowników i studentów. Osiągnięcie zamierzonych celów projektowych będzie miało istotny wpływ na realizację Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020, opracowanej we współpracy z firmą Ernst & Young. Spełni także wytyczne MNiSW oraz UE w zakresie rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych zadań ISC jest wspomaganie działalności badawczo-naukowej uczelni oraz zarządzanie tzw. kołem wiedzy. Chodzi o kompleksowe wspieranie projektu od pojawienia się pomysłu (koncepcji) badań wśród pracowników naukowych przez poszukiwanie odpowiedniej ścieżki finansowej, wsparcie w doborze partnerów, zbieranie i analizę uzyskanych wyników, przygotowanie publikacji naukowej po przeprowadzanie i publiczne udostępnianie wyników badań. Odpowiedzią ISC na taką potrzebę jest wsparcie procesu zarządzania za pośrednictwem systemu informatycznego, a z drugiej strony realizacja idei otwartej nauki i innowacji, polegająca na udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji przy jednoczesnym wspieraniu i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – opisuje dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego mgr inż. Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach projektu platforma będzie integrować i udostępniać dane, treści publikacji, informacje o patentach, dostępnych usługach i aparaturze badawczej oraz potencjale naukowo-badawczym uczelni, które w rezultacie będą wspomagać i integrować wszystkie elementy działalności naukowej. Informacje te będą ze sobą powiązane poprzez osobę naukowca oraz słowa kluczowe (tzw. tagi).

– W ramach projektu powstaną aplikacje wspierające zbieranie i opracowywanie danych naukowych, prowadzenie projektów naukowo-badawczych i zarządzanie publikacjami na uczelni. Wykorzystana zostanie w tym celu posiadana platforma do zarządzania procesami biznesowymi (BPMS). Mowa np. o procesie wnioskowania o nowy grant, projekt, rozliczanie wydatków z nimi związanych czy takich prozaicznych zdarzeń jak delegacje. Dla każdego z wymienionych procesów uruchamiane jest zadanie procesowe, zawierające formularz z koniecznymi do podania informacjami. Jego wypełnienie spowoduje, że system procesowy przekaże daną sprawę do kolejnej osoby, według opracowanego diagramu procesu, bez konieczności ingerencji ze strony wnioskującego. W podobny sposób można zarządzać i bardziej skomplikowanymi działaniami – dodaje dyrektor Biura Nauki oraz Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mgr Jarosław Horodecki.

Współpraca na rzecz nauki w kraju i za granicą

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dynamicznie rozwija działalność naukową i badawczo-rozwojową. O jego pozycji w tym obszarze świadczą czołowe pozycje w rankingach, obejmujących zarówno działalność publikacyjną, jak i cytowalność, potwierdzające duże zainteresowanie i uznanie dla prowadzonych badań.

Przyczynia się do tego również bardzo intensywna współpraca z innymi jednostkami w kraju i za granicą. W chwili obecnej uczelnia realizuje 21 projektów międzynarodowych finansowanych m.in. z H2020 (5 projektów), 3 Programu Zdrowia, COST, JPI, jak również EIT Health – Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia. UM w Łodzi jest jednym z tzw. Core Partners EIT Health, co pozwala mu na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych, edukacyjnych oraz tych wspierających akcelerację startupów i promujących przedsiębiorczość.

Liczba projektów z udziałem UM w Łodzi rośnie. Dzisiaj jest ich ponad 30. Dużo cenniejsza jednak od samej liczby jest możliwość współpracy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami, instytutami i firmami z całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen oraz Uniwersytet Heidelberg, Instytut badawczy Maxa Plancka, Roche, Novartis, Philips.

– Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy (Edukacja, Badania i Innowacje) – uzupełnia prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Lucyna Woźniak. UM w Łodzi nie zaniedbuje też młodych naukowców i projektów finansowanych przez NCN. Co roku tylko z tego źródła pozyskiwane jest ok. 100 grantów.

Współpraca Uniwersytet – Biznes i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie z Trójkątem Wiedzy powinny znaleźć swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w systemie medycznym czy systemie ochrony zdrowia.

Z tego powodu Uniwersytet bardzo intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału partnerów.

Celem uczelni jest długofalowa współpraca z wiodącymi dostawcami technologii i usług medycznych z całego świata, ponieważ nauka i innowacja potrzebują czasu.

Obecnie UM w Łodzi podpisał umowę o współpracy z rozwijającymi swoją obecność na rynku polskim firmami Philips oraz Comarch, jest też w trakcie negocjacji z kolejnymi dwiema korporacjami, w tym firmą farmaceutyczną.

Praktyczne zarządzanie wiedzą w środowisku akademickim

Jednym z istotnych założeń współpracy z biznesem i działalności naukowej jest wypracowanie mechanizmu metod i narzędzi wprowadzania osiągnięć naukowych, innowacji oraz produktów do zintegrowanych programów kształcenia, tak aby studenci UM w Łodzi w czasie studiów mogli stykać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki i technologii.

Przykładem projektu, który ma pomóc w wypracowaniu takich metod i narzędzi, jest „Operacja-Integracja” realizowany w ramach zintegrowanych programów uczelni. Projekt ma na celu wprowadzenie do dydaktyki podejścia problemowego, czyli takiego, które wymaga od studentów kompleksowego i wieloaspektowego podejścia do analizowanego przypadku. Ponadto w ramach inicjatywy przewidziano dalszy rozwój Centrum Symulacji Medycznych o tzw. Trauma Room, czyli pomieszczenia odzwierciedlające realia stosowania procedur medycznych w warunkach pola walki.

Prowadzone są też warsztaty, z których część odbywa się udziałem studentów i pracodawców. Na zajęciach studenci uczą się obsługi systemów używanych w szpitalach, aby przygotować się do funkcjonowania w ich środowisku.

Innym projektem realizowanym ze środków strukturalnych są Ścieżki Hipokratesa, które rozwijają współpracę z młodszymi, przyszłymi kandydatami na studia. Prowadzone są zajęcia zapoznawcze o tym, jak wygląda kształcenie na uczelni i w jaki sposób funkcjonuje.

Kolejnym przykładem działania zainicjowanego przez UMED jest konkurs „Drzewo pokoleń”, który ma promować najciekawsze projekty i inicjatywy poświęcone tematyce prosenioralnej. Organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach Łódzkich Senioraliów.

Nauka wymaga również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, stawiająca na naukę, współpracę i innowacje, musi wspierać te elementy na różne sposoby, również poprzez zapewnienie przestrzeni do realizacji celów strategicznych. Z tego powodu ostatnio podjęto wiele inicjatyw infrastrukturalnych związanych z modernizacją części budynków i zaprojektowaniem oraz wybudowaniem nowych przestrzeni dla nauki, jak to ma miejsce w projekcie BRaIn.

Największą inwestycją jest rozbudowa Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, tzw. CKD-2. Obecnie Kampus CKD składa się z 12 jednostek naukowo-dydaktycznych, takiej samej liczby oddziałów szpitalnych oraz 2 zakładów diagnostycznych. Planuje się, że do roku 2023 z Zielonego Kampusu CKD korzystać będzie dziennie ok. 13–14 tys. osób. W ramach projektów wewnętrznych z wykorzystaniem własnych środków Uniwersytet modernizuje też stary budynek biblioteki. Tworzy w nim strefy wiedzy i innowacji konsolidujące jednostki związane z działalnością rozwojową uczelni, tj. Biuro Nauki Strategii i Rozwoju, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

Tak szeroka działalność w obrębie jednej uczelni daje wiele możliwości i niesie za sobą konkretne wyniki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest pod tym względem najlepszą uczelnią medyczną w kraju, a wydaje się, że władze uczelni dopiero nabierają rozpędu do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

IT
IT
Lawinowo przybywa programistów na swoim. Mają bardzo niepewną przyszłość
IT
Szybki wzrost długów w firmach IT. Topią je... klienci
IT
Koniec eldorado w polskim IT. Niższe płace i zwolnienia pracowników
IT
Polska ruszyła w technologiczną pogoń za europejskimi liderami. Wielki potencjał IT
IT
Pod Warszawą powstanie gigantyczne centrum danych. Ma karmić sztuczną inteligencję