Ministerstwo Gospodarki wybrało, jako najkorzystniejszą ofertę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w przetargu na prowadzenie ośrodka zapasowego na potrzeby funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. PWPW skutecznie odwołało się od pierwotnego werdyktu, na mocy którego przetarg wygrał Talex.

W ramach zamówienia PWPW zapewni klientowi m.in.: powierzchnię lokalową, sprzęt i oprogramowanie, obsługę i łącze do sieci internet. Wykonawca będzie odpowiadał za dostawę puli adresów IP, dedykowanego łącza do ośrodka podstawowego oraz infrastrukturę teletechniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami, oprogramowaniem i licencjami. Podstawowym wymogiem, stawianym przez Ministerstwo Gospdoarki było, żeby ośrodek zapasowy znajdował się na terenie Polski.

Wartość kontraktu, o który oprócz PWPW zabiegały jeszcze trzy inne podmioty (Talex, WebInn, Polcom), ustalono na 2,07 mln zł brutto. Jest wyższa niż budżet przygotowany przez zamawiającego (ok. 1,91 mln zł brutto). Konkurs miał charakter otwarty. Cena miała 80-proc. wagę przy wyborze najlepszej oferty. Drugim kryterium był termin uruchomienia usługi.

Przedsięwzięcie resortu gospodarki jest współfinansowane ze środków unijnych.

-wsp.Łukasz Dec