[b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] wystosowała pismo do wiceminister infrastruktury [b]Magdaleny Gaj[/b], w której zwraca uwagę na rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Taką regulację [link=http://www.mos.gov.pl/artykul/3045_projekt_rozporzadzenia_rady_ministrow_w_sprawie_okreslenia_rodzajow_przedsiewziec_mogacych_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko/11062_projekt_rozporzadzenia_do_konsultacji_spolecznych_oraz_do_uzgodnien_miedzyresortowych.html]przygotowuje [b]Ministerstwo Środowiska[/b][/link].

– Konsekwencją ww. przepisu będzie całkowity paraliż inwestycji telekomunikacji bezprzewodowej, który dotknie oprócz inwestycji telefonii komórkowej także inwestycje związane z bezprzewodowym dostępem do internetu – [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/99/67/9967/List_MI_rozp_MS_oddz_na_srod_2010.07_29.pdf]napisała PIIT w swoim piśmie[/link].

Zdaniem Izby mechanizm kumulacji zjawisk mogących oddziaływać na środowisko powoduje, że do takiej kategorii można będzie zaliczyć każdą inwestycję. Dodatkowo, nowa regulacja daje dowolność w interpretacji przepisów o szkodliwości oddziaływania organom wydającym decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. PIIT postuluje o wyłączenie instalacji telekomunikacyjnych z kategorii nowych inwestycji, których wpływ kumuluje się z już poczynionymi przedsięwzięciami.