Niemiecki Telekom zapowiedział, że przychody firmy uzyskiwane z usługi mobilnego dostępu do sieci do 2015 r. będą ponad dwa razy większe niż w 2009 r., kiedy osiągnęły poziom 9 mld euro. Za pięć lat mają one wynieść ok. 13,8 mld euro. Zapowiedź Deutsche Telekom jest częścią ogłoszonej przez największą europejską firmę telekomunikacyjną „Strategii 2.0”. Według niej działy firmy, które przynoszą dziś mniej niż jedną czwartą jej rocznych przychodów (wśród nich największym jest dział internetowy) mają zwiększyć swój udział w przychodach firmy do ponad połowy. Rene Obermann, prezes Deutsche Telekom zapowiedział także, że jedną z dróg powrotu grupy na ścieżkę wzrostu mają być duże akwizycje. Od początku roku wartość akcji Deutsche Telekom zmniejszyła się o 4,6 proc.