Tak roboczo nazwany został projekt nowego działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który mógłby umożliwić współpracę przedsiębiorców telekomunikacyjnych z jednostkami samorządu terytorialnego. Wstępna koncepcja zakłada połączenie działań 8.3 i 8.4 tak, że JST zapewniałaby użytkownikowi terminal komputerowy i opłaciła koszty abonamentu, podczas gdy operator zapewniłby usługę telekomunikacyjną.

O takim rozwiązaniu dyskutował w ubiegłym tygodniu zespół roboczy podczas spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zespół ten dyskutuje efekty realizacji działań POIG 8.1-8.4 oraz ich ewentualne modyfikacje w kolejnej perspektywie finansowej.

POIG 8.5 mógłby być częściowym chociażby rozwiązaniem problemów, jakich dzisiaj przysparza realizacja inwestycji przez samorządy i komercyjnych operatorów: konkurencja usług w obu typach sieci, blokada dla dalszych inwestycji (i części potencjalnych użytkowników) obszarów, gdzie wybudowano sieć na potrzeby POIG 8.3, budowanie nakładkowych sieci samorządowych, niemerytoryczne korzyści JST z realizacji własnych inwestycji (dodatkowy budżet, etaty, polityczna promocja lokalnych władz itp).

Wedle danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej ok. jednej trzeciej gmin, które realizują projekty dla wykluczonych cyfrowo buduje przy okazji infrastrukturę. Jednocześnie nie można jej wykorzystywać do świadczenia usług dla osób, które do grona wykluczonych cyfrowo się nie kwalifikują.

Podczas spotkania w MRR dyskutowano także o zasadzie deklarowania przez wnioskodawców POIG 8.4 liczby umów abonenckich, jakie zamierzają podpisać na terenie realizowania inwestycji. Strona publiczna nie chce się zgodzić, aby deklarowane były dostępne zakończenia sieci, a nie umowy abonenckie, ale wstępnie godzi się na przesunięcia kwot z deklaracji pomiędzy miejscowościami w obrębie jednej gminy. Mowa była o 15-procenowych przesunięciach na zasadzie zwykłego zawiadomienie, a wyższego odsetka po uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej.