[b]Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji[/b] [link=http://www.piit.org.pl/_gAllery/11/19/11192/PIIT_MG_sw_dz_gosp_.pdf]przedstawiła swoje stanowisko[/link] odnośnie propozycji do noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG), jakie przedstawiło [b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] (MI). Ministerstwo chce zwiększyć uprawnienia kontrolne [b]Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b], poprzez odebranie firmom telekomunikacyjnym przywilejów, jakie wszystkim przedsiębiorcom daje SDG. Zdaniem PIIT to zamach na podstawowe swobody przedsiębiorców.

MI proponuje wprowadzić nowe zapisy do Rozdziału 5 SDG, który określa zasady kontrolowania przedsiębiorców. Według PIIT spowoduje to w praktyce wyłączenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych spod tych zasad. Ministerstwo, wedle relacji PIIT, uważa, iż Prezesowi UKE potrzebne są uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień [b]Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów[/b].

PIIT wskazuje, że w połączeniu z zapisami Prawa telekomunikacyjnego nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może uniemożliwić ochronę tajemnicy handlowej operatora telekomunikacyjnego.

– Nie do przyjęcia jest np. sytuacja, gdy w kontroli przedsiębiorcy nie będzie mogła brać udziału osoba kontrolowana lub osoby przez nią upoważnione, a będzie mogła brać w niej udział osoba nie będąca pracownikiem UKE, czyli np. pracownik konkurencyjnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (a do tego ma zmierzać zaproponowana przez MI nowelizacja art. 80 ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Próba tego typu nadregulacji będzie łamała elementarne zasady prawa i będzie wypaczała podstawowy sens ustawy – pisze PIIT w swoim stanowisku.

[link=hhttp://bip.mg.gov.pl/files/upload/12547/ProjektMS.pdf]Nowelizacja SDG jest inicjatywą [b]Ministerstwa Gospodarki[/b][/link]. 15 lutego projekt ustawy zostanie zaprezentowany na posiedzeniu [b]Rady Ministrów[/b] i w przypadku akceptacji skierowany do Parlamentu.