Alcatel-Lucent: Stymulowanie nowych przychodów z przetwarzania w chmurze

Publikacja: 24.06.2012 21:33

Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) przynosi operatorom nowe możliwości usprawniania ich działalności, generując jednocześnie przychody z usług realizowanych w chmurze. Podobnie jak większość przedsiębiorstw, operatorzy starają się zwiększyć swoją prężność, efektywność i szybkość działania w biznesie, obniżając jednocześnie koszty. Przy właściwym podejściu operatorzy mogą wykorzystać przejście na przetwarzanie w chmurze do osiągnięcia tych celów a jednocześnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na udostępniane w chmurze usługi nowej generacji, które przyniosą korzyści biznesowe ich klientom, firmowym i indywidualnym. Podstawą realizacji obu tych perspektyw jest chmura operatorska – rozwiązanie dające operatorom jednolite, elastyczne środowisko, które wspomaga ich wewnętrzne procesy transformacji biznesowej a zarazem umożliwia świadczenie i udostępnianie w chmurze usług nowej generacji z gwarantowaną wydajnością i dostępnością

1. MOŻLIWOŚCI OFEROWANE PRZEZ CHMURĘ

Przetwarzanie w chmurze otwiera przed operatorami i ich klientami instytucjonalnym nowe możliwości.

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych planujący przejście na przetwarzanie w chmurze mogą początkowo nie brać pod uwagę wykorzystania tego kroku do realizacji zmian wewnętrznych i korzyści, które może to przynieść. Technika chmury obliczeniowej oferuje jednak duże możliwości w zakresie przekształcania infrastruktury firmy, jej procesów operacyjnych i modelu biznesowego. Operatorzy mogą zatem wykorzystać usprawnienia zapewniane przez technikę chmury do zwiększenia swojej prężności biznesowej, przyspieszenia realizacji usług i obniżenia kosztów. Umożliwia ona także wdrażanie nowych modeli biznesowych i znaczne uproszczenie procesów operacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na poprawę wyników finansowych.

Firmy stale szukają nowych sposobów na zapewnienie sobie przewagi nad konkurencją i zwiększenie elastyczności. Podobnie jak operatorom, przetwarzanie w chmurze publicznej oferuje im nowe możliwości w zakresie zwiększenia prężności biznesowej, efektywności i szybkości działania przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jednak przedsiębiorstwa zazwyczaj podchodzą do usług w chmurze z dużą rezerwą, ponieważ nie chcą ryzykować przeniesienia swoich kluczowych systemów do chmury publicznej, o ile nie będzie ona spełniać ostrych wymagań w zakresie wydajności i dostępności, stawianych ich własnym działom informatyki.

Zaspokajanie zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi klasy korporacyjnej, realizowane w chmurze i związane z działaniem kluczowych systemów informatycznych, stanowi kolejne pole do działania dla operatorów sieci. Świadczone przez nich usługi mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, co daje im szansę na przejęcie części rynku usług chmury publicznej.  Mogą też osiągnąć wyższe zyski, oferując w chmurze funkcje, które w znacznym stopniu wykraczają poza ofertę dzisiejszych operatorów centrów przetwarzania danych.

Zanim pogłębimy temat kierunków rozwoju techniki chmury obliczeniowej, wymaganych do wykorzystania wymienionych wyżej możliwości, spróbujmy przyjrzeć się bliżej korzyściom, jakie operatorzy mogą czerpać z jej wdrożenia we własnej działalności.

2. KORZYŚCI DLA OPERATORÓW

W wyniku przejścia na technikę chmury usługi nie są już realizowane w odizolowanych środowiskach, które wymagają wyodrębnionego sprzętu, aplikacji i zasobów. Zamiast tego, wszystkie usługi działają w jednym, elastycznym środowisku. Sprzęt i aplikacje są zwirtualizowane a procesy i działania operacyjne – uproszczone. Nowe usługi można dodawać szybko, łatwo i ekonomicznie.

Tego typu usprawnienia są ważne, gdyż działalność operatorów jest bardzo złożona. Operatorzy korzystają ze wszystkich typowych aplikacji korporacyjnych a ponadto muszą obsługiwać cały sprzęt i wszystkie aplikacje niezbędne do eksploatacji sieci i usług oraz do zarządzania nimi. Aplikacje operatorów mają znacznie wyższe wymagania niż typowe aplikacje dla przedsiębiorstw. Wdrożenie techniki chmury w środowisku operatorskim wymaga uważnego zdefiniowania parametrów dotyczących serwerów obliczeniowych i systemów przechowywania danych oraz zapewnienia wyśrubowanych wartości kluczowych wskaźników jakości. Newralgicznym zasobem staje się tutaj sieć. Operatorzy mają ścisłą kontrolę nad swoimi sieciami, mogą więc wykorzystać ich możliwości do zwirtualizowania swoich procesów operacyjnych i przekształcenia sposobu realizacji usług.

Operatorzy, którzy zdecydują się przejść na technologię chmury, będą czerpać z tego znaczne korzyści. Naukowcy z laboratoriów Bell Labs Alcatela-Lucenta stwierdzili, że przejście na środowisko przetwarzania w chmurze wywiera głęboki wpływ na infrastrukturę sieci i systemów wspomagających świadczenie usług – zmiany dotyczą nawet 80 proc. sprzętu i oprogramowania. Przejście na tę technikę powoduje zarazem obniżenie zarówno nakładów inwestycyjnych (CAPEX), jak i kosztów operacyjnych (OPEX).

Obniżenie nakładów inwestycyjnych w przypadku środowiska opartego na chmurze wynika z następujących przyczyn:

Obniżenie kosztów operacyjnych w przypadku środowiska opartego na chmurze wynika z następujących przyczyn:

Naukowcy z laboratoriów Bell Labs stwierdzili również, że istnieje powiązanie między przekształceniami wewnętrznymi u operatora a możliwościami wzrostu przychodów z działalności w chmurze:

Operatorzy mogą czerpać natychmiastowe korzyści z wewnętrznych usprawnień i oszczędności uzyskanych w wyniku przejścia na środowisko przetwarzania w chmurze. Mogą też dodawać usługi w chmurze – jednocześnie z przejściem na tę infrastrukturę lub później, gdy nadejdzie właściwa pora.

2.1 Wyróżnienie się spośród konkurencji w wyniku przejścia na technologię chmury

Operatorzy wkraczają na rynek usług w chmurze, dysponując dogłębnym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług, ścisłymi kontaktami z klientami oraz właściwą infrastrukturą. Atuty te sprawiają, że usługi w chmurze oferowane przez operatorów ewidentnie wyróżniają się wśród usług oferowanych przez centra przetwarzania danych. Te same atuty pomagają również operatorom maksymalnie wykorzystać dodatkowe możliwości zwiększania przychodów, oferowane przez technikę chmury.

Relacje i modele biznesowe

Wielu operatorów stało się ważnymi partnerami swoich klientów instytucjonalnych oraz zaufanym źródłem usług komunikacji biznesowej. Technika chmury oferuje możliwości sprzedaży bieżącym klientom nowych produktów. Usługi w chmurze stanowią także naturalne rozszerzenie usług łączy dzierżawionych, biznesowych wirtualnych sieci prywatnych (VPN) oraz usług dzierżawy kanałów falowych w światłowodach (wavelength services), które operatorzy już świadczą na rzecz przedsiębiorstw.

Z perspektywy modelu biznesowego technologia chmury polega na świadczeniu usług informatycznych na rzecz wielu podmiotów. Operatorzy dobrze wiedzą, jak sprzedawać usługi komunikacyjne w tym trybie a ich zdolność do świadczenia usług łączących możliwości sieci, serwerów obliczeniowych i systemów przechowywania danych może być źródłem wielu korzyści. Infrastruktura sieciowa przekształca się wówczas faktycznie w rozproszoną chmurę, która pomaga obniżyć koszty i zwiększyć zróżnicowanie usług. Operatorzy mogą zaoferować takie opcje usług obliczeniowych i usług przechowywania danych a także funkcji sieciowych, które zapewnią wysoką wydajność aplikacji wykonywanych w chmurze.

Oprócz funkcji infrastruktury, operatorzy mogą też udostępnić wspólną linię pomocy technicznej do usług sieciowych i usług w chmurze. Mają także możliwość generowania jednej, wspólnej faktury za wszystkie pakiety usług w chmurze i usług sieciowych. Jako przykład może służyć kompleksowa usługa centrum przetwarzania danych i sieci VPN – połączenie chmury i sieci zapewnia klientom obniżenie kosztów a operatorom – zwiększenie łącznego dochodu. Ten model biznesowy zapewnia im ewidentną przewagę w porównaniu do operatorów centrów przetwarzania danych, którzy potrafią jedynie sprzedawać usługi świadczone przez Internet.

W przypadku operatorów sieci bezprzewodowych, możliwość oferowania dostępu do mediów internetowych, serwisów społecznościowych i gier z poziomu chmury zwiększy poziom wykorzystania ich głównego zasobu -sieci komórkowej. Im bardziej interesujące są oferowane przez nich usługi w chmurze, tym bardziej lojalni będą klienci. Operatorzy oferujący pakiety usług mogą zapewnić przedsiębiorstwom dostęp do ich aplikacji biznesowych i usług komunikacyjnych w dowolnym miejscu i o dowolnej porze za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i sieci stacjonarnych. Dla nich, jakość usług mobilnych w chmurze będzie miała kluczowe znaczenie dla wyróżnienia się spośród konkurencji.

Zasoby fizyczne

Już posiadana infrastruktura stanowi ogromny, naturalny atut operatorów sieci. Ich zasoby obejmują zarówno systemy scentralizowane, jak i rozproszone, obejmujące swoim zasięgiem rozległe tereny. Dzięki temu, operatorzy mogą lokować usługi w miejscach zapewniających najlepszą relację wydajności do kosztów. Na przykład rozbudowując infrastrukturę informatyczną w rozproszonych terytorialnie lokalizacjach, w których znajdują się centrale telefoniczne, usługodawcy mogą umieścić chmurę znacznie bliżej klientów. Spowoduje to spadek opóźnień, zmaleją też koszty udostępnianej przepustowości. W razie potrzeby klienci będą mogli także z łatwością odwiedzić i skontrolować lokalne centrum przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach najsensowniejsze będzie wykorzystanie zasobów rozproszonych do świadczenia usług w chmurze. W innych lepsze może się okazać skorzystanie z zasobów scentralizowanych. Najważniejsze jest to, że operatorzy mogą inteligentnie dostosować ich wykorzystanie oraz związane z tym koszty do wymagań klientów oraz do ich gotowości zapłacenia za gwarantowaną wydajność. Ponieważ operatorzy są także właścicielami sieci dostępowej, mogą gwarantować wysoką jakość i wydajność usług w pełnym zakresie –  od maszyny wirtualnej w centrum przetwarzania danych, po systemy w siedzibie klienta.

3. PROBLEMY Z CHMURĄ DZISIAJ

Jedną z głównych przyczyn tak dużej szansy operatorów na zajęcie czołowej pozycji w dziedzinie udostępnianych w chmurze usług nowej generacji jest fakt, że dzisiejsza technika chmury obliczeniowej nie spełnia wszystkich wymagań przedsiębiorstw.

Dyrektorzy ds. informatycznych (CIO) w przedsiębiorstwach doceniają korzyści operacyjne i oszczędności zapewniane przez obecnie oferowane, oparte na chmurze rozwiązania, polegające na udostępnianiu infrastruktury jako usługi (IaaS). W rzeczywistości chcieliby jednak jeszcze bardziej wykorzystywać możliwości chmury w zakresie udostępniania platform usługowych i oprogramowania. Z badań wynika, że w latach 2010–2013 należy oczekiwać skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) w dziedzinie usług chmury publicznej na poziomie 50 proc.. W roku 2013 oferty udostępniania platformy jako usługi (PaaS) i udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) dorównają popularnością usługom Haas.

Niestety, dzisiejsze rozwiązania oparte na chmurze mają istotne wady. Operatorzy centrów przetwarzania danych:

Dyrektorzy ds. informatycznych w przedsiębiorstwach z niechęcią myślą o przekazaniu zarządzania kluczowymi aplikacjami w ręce operatorów centrów przetwarzania danych, którzy nie mogą zagwarantować kompleksowo wysokiej wydajności i bezpieczeństwa. Bardzo istotną kwestią jest także dostępność usług. Nawet krótkie przestoje mogą mieć kosztowne konsekwencje. Alcatel-Lucent przeprowadził ostatnio ankietę, w której wzięło udział 3886 decydentów z siedmiu krajów, odpowiedzialnych za kwestie infrastruktury informatycznej. Poproszeni o określenie swoich największych obaw w związku z usługami w chmurze, respondenci wskazali na przestoje w świadczeniu usług. Z uwagi na tę reakcję nie jest zaskakujące, że na czele listy czynników, które zdaniem tych decydentów wymagają poprawy, znalazła się wydajność.

Aby usprawnić działalność operacyjną oraz maksymalnie wykorzystać swoje naturalne atuty związane z przetwarzaniem w chmurze, usługodawcy przechodzą na nowe podejście do przetwarzania w chmurze i na nową klasę chmur: na chmury operatorskie.

4. CHMURA OPERATORSKA: NOWA KLASA CHMUR

Chmura operatorska jest oparta na największym zasobie operatorów: na sieci i na jej atrybutach systemu klasy operatorskiej, czyli wysokiej niezawodności i dostępności oraz szybkiego odtwarzania zasobów po awariach. Działając w oparciu o taką sieć, chmura klasy operatorskiej:

Chmura klasy operatorskiej stanowi radykalny krok naprzód w porównaniu z możliwościami istniejących chmur obsługiwanych przez centra przetwarzania danych. Dzisiejsze chmury, choć ogromnie skuteczne w realizacji elastycznych i powszechnie dostępnych aplikacji internetowych, zostały zaprojektowane w celu obsługi aplikacji transakcyjnych, bezstanowych oraz podlegających niewielkim ograniczeniom czasowym. Dla porównania przeanalizujmy tylko niektóre korzyści zapewniane przez chmury klasy operatorskiej.

4.1.             Wysoka jakość usług i umowy SLA klasy operatorskiej

Jak stwierdzono w punkcie 3, najpoważniejszym ograniczeniem operatorów centrów przetwarzania danych jest ich niezdolność do zagwarantowania wysokiej jakości w ramach prawdziwie kompleksowych umów SLA. Wielu takich operatorów oferuje wprawdzie umowy SLA, jednak często nie ma mowy o żadnej rekompensacie, gdy warunki tych umów nie zostaną dotrzymane. Żaden z nich nie oferuje też rekompensaty finansowej z tytułu strat biznesowych poniesionych w wyniku przestojów. Operatorzy ci nie mogą po prostu wziąć na siebie odpowiedzialności finansowej za obniżenie jakości występujące, gdy usługi w chmurze wychodzą spod kontroli ich centrów przetwarzania danych.

W przeprowadzonej niedawno przez Alcatela-Lucenta ankiecie, w której wzięło udział 3886 decydentów z siedmiu krajów, odpowiedzialnych za kwestie infrastruktury informatycznej:

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych mają wieloletnie doświadczenie w dotrzymywaniu warunków umów SLA dotyczących usług o znaczeniu krytycznym. W środowisku chmury operatorskiej usługodawcy mogą zaoferować kompleksowe umowy SLA, w których można określić:

4.2.            Minimalizacja opóźnień i możliwości sprzedaży produktów klasy wyższej

Na pierwszy rzut oka wykorzystywanie zasobów rozproszonych do świadczenia usług w chmurze wydaje się drogie z punktu widzenia kosztów osobowych i kosztów zasobów. Jednak związany z tą techniką spadek kosztów przepustowości i wzrost możliwości sprzedaży pozwalają operatorom wypracować odpowiednie zyski. Operatorzy mogą na przykład wykorzystać niewielką odległość od klientów, aby zaoferować im mniejsze opóźnienie lub więcej opcji przepustowości, niż mogą zapewnić operatorzy centrów przetwarzania danych. Mogą nawet zaoferować kilka poziomów gwarantowanego opóźnienia, każdy w innej cenie.

Badania przeprowadzone przez Alcatela-Lucenta potwierdziły, że przedsiębiorstwa chętnie zapłacą za ważne rozszerzenia możliwości chmury, takie jak niewielkie opóźnienie i większa przepustowość. W ramach tych badań, w czerwcu i lipcu 2011 r. przeprowadzono ankiety w 1050 średnich i dużych przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, z których wynika, że:

4.3.              Udostępnianie aplikacji i otwarte, innowacyjne rozwiązania

Chmura operatorska jest otwarta. Pozwala to operatorom udostępniać internetowe interfejsy API zaufanym programistom własnym i z innych firm. Programiści tacy mogą rozbudowywać ofertę usług w chmurze o inteligentne funkcje sieciowe lub opracowywać nowe usługi w chmurze, dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw lub systemów branżowych. Dzięki zaangażowaniu większej liczby kreatywnych osób w rozwój usług w chmurze, następuje szybsze wdrażanie innowacji. Operatorzy mogą szybciej zaspokoić popyt klientów na bardziej zaawansowane usługi, mogą także tworzyć usługi typu mash-up łączące w sobie różne innowacje.

Interfejsy API do obsługi chmury można także wykorzystać w celu usprawnienia eksploatacji usług wewnętrznych i uproszczenia świadczenia usług na rzecz klientów. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku fakt, że usługi w chmurze operatorskiej nie są odizolowane w odrębnych środowiskach, lecz udostępniane z poziomu jednego, elastycznego środowiska.

5. TWORZENIE CHMURY OPERATORSKIEJ

Operatorzy przechodzący na chmurę operatorską tworzą pojedyncze, elastyczne środowisko przetwarzania danych, które wspomaga przekształcenia wewnętrzne i pozwala świadczyć usługi nowej generacji udostępniane w chmurze z zagwarantowaną wydajnością i dostępnością. Chmura operatorska łączy sieć usługodawcy z innymi elementami – centrami przetwarzania danych, chmurą publiczną i chmurami prywatnymi przedsiębiorstw, zapewniając lepszy wgląd w ich działanie oraz koordynację procesów składających się na realizację usług (orchestration) i zarządzanie chmurą.

Operatorzy mogą tworzyć chmurę klasy operatorskiej mając na celu dokonanie wewnętrznych przekształceń, świadczenie usług nowej generacji lub oba te aspekty jednocześnie. Głównym atutem chmury operatorskiej jest jej elastyczność, czyli możliwość dostosowania do potrzeb biznesowych usługodawców w miarę rozwoju ich działalności operacyjnej i biznesowej. Operatorzy mogą na przykład:

5.1.             Kompleksowy wgląd w zasoby

Kluczowymi komponentami chmury operatorskiej są sieci WAN operatorów. Stanowią one podstawę łączności centrów przetwarzania danych i główny mechanizm, umożliwiający podłączanie klientów do tych centrów oraz do oferowanych im usług informatycznych. Z natury rzeczy infrastruktura sieci WAN udostępnia operatorom rozproszony, a jednak ściśle zintegrowany zbiór zasobów chmury. Ta właśnie cecha umożliwia elastyczne przenoszenie obciążeń i szybkie skalowanie zasobów w chmurze.

Sieć WAN musi być skalowalna i elastyczna, ale opisywana koncepcja nie polega jedynie na tworzeniu rozległych sieci routerów i zespołów serwerów. Sieć WAN i centra przetwarzania danych tworzą raczej wspólną bazę, w oparciu o którą działa system zarządzania chmurą.

System zarządzania jest kluczowym elementem chmury operatorskiej. Zapewnia on operatorom wgląd we wszystkie posiadane zasoby i realizowane usługi różnego rodzaju tak, jakby znajdowały się w jednym środowisku. Taki kompleksowy wgląd we wszystkie zasoby centrów przetwarzania danych w chmurze, w połączeniu z odpowiednim systemem wspomagania działalności operacyjnej (OSS) pozwala usługodawcom optymalnie rozmieszczać usługi w oparciu o dowolną liczbę czynników: koszty operacyjne, lokalizację klientów, zgodność z warunkami umów SLA, dostępność centrów przetwarzania danych lub oczekiwane upowszechnienie usług.

Możliwość ścisłego dostosowania rozproszonych zasobów chmury operatorskiej do dowolnych kombinacji wymagań zapewnia operatorom szczegółową kontrolę nad wydajnością usług w chmurze i kosztami. Na przykład, jeśli zlokalizowanie usługi na konkretnym serwerze jest ekonomiczne ze względu na małą odległość od klienta, ale duże obciążenie tego serwera może nie gwarantować dostępności na poziomie 99,999 proc., to może nie być to najlepszy wybór. Inny serwer, w centrum przetwarzania danych, które jest bardziej oddalone, ale za to mniej obciążone, może zmniejszyć ryzyko niedotrzymania warunków umowy SLA bez rezygnacji z zysków.

W chmurze operatorskiej, operatorzy mają pełny wgląd w sieci, centra przetwarzania danych, aplikacje, usługi, systemy wspomagania działalności operacyjnej (OSS) i biznesowej (BSS). Taki wgląd pozwala im:

5.2.             Opracowywanie strategii tworzenia chmury operatorskiej

Usługodawcy opracowujący strategię tworzenia chmury operatorskiej muszą sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

W udzieleniu odpowiedzi na te pytania może pomóc usługodawcom doświadczony partner. Dla usługodawców budujących chmurę operatorską szczególnie ważne będą trzy typy usług specjalistycznych:

6. PODSUMOWANIE

Przejście na chmurę operatorską pozwala operatorom zwirtualizować i przekształcić ich działalność operacyjną, zapewniając większą efektywność i prężność działania przy jednoczesnej redukcji kosztów. Zapewnia im ono także możliwość zwiększenia przychodów przez zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi realizowane w chmurze, o wysokiej dostępności, z kompleksową gwarancją jakości.

Aby maksymalnie wykorzystać te możliwości operatorzy potrzebują narzędzi i systemów, umożliwiających ścisłe powiązanie chmury, usług, aplikacji i sieci. Co najważniejsze, potrzebują systemu zarządzania chmurą, który będzie obsługiwał wiele różnego rodzaju usług i pozwoli inteligentnie połączyć zasoby obliczeniowe i informatyczne z wymaganiami klientów i inteligentnymi funkcjami sieciowymi.

Operatorzy dysponują silnymi atutami, które pozwolą im odegrać czołową rolę w segmencie usług w chmurze. Z wstępnych wyników badań przeprowadzonych przez Alcatela-Lucenta w czerwcu i lipcu 2011 r., którymi objęto ponad 2000 przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wynika, że najwięksi operatorzy sieci na świecie są już uważani za najbardziej zaufanych usługodawców w chmurze.  Oprócz zaufania klientów, operatorzy mają też rozległe doświadczenie w realizacji na dużą skalę usług z wykorzystaniem sieci klasy operatorskiej o wysokim poziomie niezawodności i dostępności. Są także ekspertami w dziedzinie łączenia i współpracy sieci i mają zawarte umowy na świadczenie usług w sieciach na całym świecie.

Dysponując właściwą strategią i właściwą ofertą produktów i usług w chmurze operatorskiej, operatorzy będą mogli wyjść poza ramy działalności biznesowej ograniczającej się jedynie do zarządzania pojemnością. Będą mogli przekształcić własną działalność operacyjną, zredukować koszty i wkroczyć na szybko rozwijający się rynek usług w chmurze operatorskiej.

[materiał dostarczony przez Alcatel-Lucent Polska, partnera serwisu rpkom.pl, stanowi płatny materiał promocyjny]

Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) przynosi operatorom nowe możliwości usprawniania ich działalności, generując jednocześnie przychody z usług realizowanych w chmurze. Podobnie jak większość przedsiębiorstw, operatorzy starają się zwiększyć swoją prężność, efektywność i szybkość działania w biznesie, obniżając jednocześnie koszty. Przy właściwym podejściu operatorzy mogą wykorzystać przejście na przetwarzanie w chmurze do osiągnięcia tych celów a jednocześnie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na udostępniane w chmurze usługi nowej generacji, które przyniosą korzyści biznesowe ich klientom, firmowym i indywidualnym. Podstawą realizacji obu tych perspektyw jest chmura operatorska – rozwiązanie dające operatorom jednolite, elastyczne środowisko, które wspomaga ich wewnętrzne procesy transformacji biznesowej a zarazem umożliwia świadczenie i udostępnianie w chmurze usług nowej generacji z gwarantowaną wydajnością i dostępnością

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu