Województwo Dolnośląskie ogłosiło postępowanie – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – na wybór podmiotu prywatnego do pełnienia funkcji Operatora Infrastruktury dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowę i eksploatację sieci. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym przez ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. uszczegółowienie projektu wykonawczego części aktywnej sieci w celu dostosowania go do modelu świadczenia usług przyjętego przez partnera prywatnego, a następnie wybudowanie elementów części aktywnej – zgodnie z uszczegółowionym projektem wykonawczym i projektami budowlanymi dostarczonymi przez podmiot publiczny.

Zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu partner prywatny będzie miał możliwość uczestnictwa w odbiorach sieci oraz rozpocznie pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury z datą przejęcia infrastruktury w dzierżawę. Partner prywatny (koncesjonariusz) i będzie świadczył nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania umowy, usługi polegające na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej innym operatorom. Powierzenie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu do używania nastąpi w zamian za czynsz. Partner prywatny zachowa prawo do  zatrzymywania dochodu osiąganego z tytułu świadczenia usług w oparciu o powierzoną infrastrukturę. Szczegółowy opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego zawiera ogłoszenie.

W ramach sieci powstanie około 1600 km linii światłowodowych. Wartość tego projektu to ok. 204 mln zł.