Pierwsza izba Trybynału Europejskiego w Luksemburgu wydało orzeczenie na zapytanie prejudycjalne hiszpańskiego sądu krajowego odnośnie zapisu na sąd polubowny w umowie abonenckiej klienta usług telefonii komórkowej. Według trybunały zapisy takie winne być uznane za nieuczciwy warunek umowy (o ile to jest w zgodzie z prawem krajowym) a sąd krajowy powinien podjąć wszelkie działania, aby zapis ten nie był dla konsumenta wiążący.

Wyrok dotyczy sporu pomiędzy hiszpańskim operatorem Asturcom Telecomunicaciones a jego abonentką Cristiną Rodríguez Nogueirą. W maju 2004 r. zawarła ona umowę abonencką z operatorem, w której znajdował się zapis na sąd polubowny przy Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Europejskie stowarzyszenia arbitrażu i polubownego rozstrzygania sporów). Abonentka nie uregulowała kilku rachunków po czym zerwała umowę przed upływem okresu lojalnościowego. Operator skierował sprawę przed sąd polubowny, którego wyrok (wydany na posiedzeniu, na którym klientka się nie stawiła) nakazał abonentce uregulowanie na rzecz operatora kwoty 669 euro. Po uzyskaniu wyroku Asturcom zwrócił się do sądu krajowego o egzekucję wyroku. Ten odesłał sprawę do Trybunału Europejskiego, zauważając przy tym, że wartość przedmiotu sporu była niższa, niż koszty podróży abonentki na posiedzenie sądu polubownego.

[link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0040:PL:NOT]Streszczenie sprawy C-40/08[/link]