Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił serwis Kradzieże Infrastruktury.pl, który ma przedstawiać działania podjemowane przez branżę telekomunikacyjną, energetyczną i kolejową zmierzające do ograniczenia i przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Dzisiaj m.in. UKE, Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Transportu Kolejowego podpiszą Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Poza urzędami regulacyjnymi mają go podpisać również przedsiębiorcy działający w tych trzech segmentach gospodarki – telekomunikacji, energetyce i transporcie kolejowym – jak również reprezentujące ich organizacje branżowe.

Celem wspólnych działań jest z jednej strony doprowadzenie do zmian legislacyjnych, które ułatwią np. walkę ze złodziejami kabli, ale także wypracowanie metod, które usprawnią współpracę z policją w tym zakresie.