Samorząd województwa lubelskiego opublikował ogłoszenie, w którym  zaprasza zainteresowanych do udziału w dialogu technicznym,  poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru operatora infrastruktury w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie.

Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez województwo  informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu  postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i służyć  będzie zapoznaniu się przez województwo z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i biznesowymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego postępowania.

Operator infrastruktury będzie funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów  (ang. carrier’s carrier) i będzie neutralny względem podmiotów, którym na równych  warunkach zapewni dostęp do infrastruktury SSPW. Neutralność operatora infrastruktury zostanie zapewniona poprzez zakaz świadczenia usług  telekomunikacyjnych na rynku detalicznym na terenie województwa lubelskiego w  infrastrukturze własnej jak i projektu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym zainteresowani mogą składać do 3 września.