– Rekomenduje się odstąpienie od stosowania wskaźnika nakład/rezultat przy ocenie projektów składanych w ramach działania 8.4. Oczywiście zmiana taka nie powinna akceptować projektów, w których wysokość planowanych wydatków jest nieproporcjonalna do zakresu projektu – pisze w analizie realizacji działań POIG 8.1-4 firma doradcza DGA (Ocena możliwości usprawnienia dotychczasowych bądź wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia w osi priorytetowej 8 PO IG).

DGA wskazuje w swojej analizie na niedostatek regionalnej infrastruktury teletransmisyjnej, która w założeniu miała umożliwić podłączenie lokalnych sieci dostępowych do infrastruktury krajowej.

Ponieważ tych sieci brakuje potencjalni beneficjenci w ogóle nie mogą myśleć o planowaniu inwestycji lub też muszą włączać w nie budowę sieci dystrybucyjnych, co samo w sobie budzi wątpliwości zespołów oceniających (choć wiadomo, że często przymykają one oczy), lub podnosi koszty inwestycji w przeliczeniu na jednego użytkownika końcowego, co także wpływa negatywnie na ocenę wniosków.

Z tego powodu DGA postuluje, aby wysoki koszt przyłączenia nie był z założenia okolicznością dyskwalifikującą m.in. dlatego, że inwestycje w białych plamach, gdzie realizowane są projekty POIG 8.4 – na logikę – muszą pociągać wyższe od przeciętnych koszty. W przeciwnym razie już by operowały na ich terenie komercyjne sieci.

Firma doradcza uważa, że wyższe koszty są tym bardziej uzasadnione, im bardziej beneficjent jest gotów budować droższą, ale bardziej wydajną i przyszłościową sieć. Innymi słowy: DGA daje w swoich rekomendacji priorytet stacjonarnym sieciom FTTx nad dostępem radiowym.