Nie będzie rządowej strategii dla polskiego rynku telekomunikacyjnego

Ministerstwo Infrastruktury zrezygnowało z opracowania zapowiadanej od dwóch lat strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie z polityką rządu kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki mają określać narodowe strategie, a nie partykularne plany dla danego segmentu. Mimo tego Departamentowi Telekomunikacji nie brakuje pracy. O tym, jakie ma plany na bieżący rok rozmawiamy z kierującymi departamentem Agnieszką Zaborowską i Małgorzatą Olszewską.

Publikacja: 12.02.2010 12:35

[b]rpkom.pl: – Jednym z ostatnich przedsięwzięć Ministerstwa, jest konsultacja zmiany definicji usługi powszechnej. Skąd ten pomysł, na jakim jest etapie procedowania i jakich zmian może spodziewać się w związku z tym rynek?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska, z-ca dyrektora Departamentu Telekomunikacji MI[/i]: – Pomysł nie jest nowy, ponieważ od pewnego czasu mówi się o tym na forum europejskim. Komisja rozpoczęła już wstępne konsultacje, co do przeglądu zakresu usługi powszechnej. Idziemy zgodnie z tym nurtem. Uznaliśmy, że i u nas warto przeprowadzić konsultacje z całym środowiskiem, aby wypracować własną koncepcję, z którą będziemy mogli wystąpić na forum europejskim. Jeszcze za obecnej prezydencji na poziomie Unii temat może zostać oficjalnie skierowany do konsultacji państw członkowskich.

[b]Czy możecie Panie powiedzieć, jaka jest wizja Ministerstwa co do ewentualnych zmian w zakresie usługi powszechnej?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: Nie jest tajemnicą, że rozważane jest, także przez inne państwa członkowskie UE, poszerzenie zakresu usługi powszechnej o dostęp szerokopasmowy. Tak już się stało w Finlandii, gdzie dostęp o przepustowości minimalnej 1 Mb/s jest włączony w zakres usługi powszechnej. To właśnie działania Finów zdynamizowało ogólnoeuropejską dyskusję na temat zakresu usługi powszechnej.

[b]Czy w toku tej dyskusji, w którymkolwiek państwie zanegowano potrzebę włączenia dostępu szerokopasmowego?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Nie. Dostęp szerokopasmowy, jako część usługi powszechnej byłby naturalną konsekwencja rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

[b]Tak samo z telefonią mobilną?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Oczywiście, chociaż tutaj problem jest bardziej złożony. Na zmianę zakresu usługi powszechnej musimy patrzeć przez pryzmat kosztu tej usługi i modelu jej finansowania. Nie tylko od strony przedsiębiorcy wyznaczonego do jej świadczenia, ale również wszystkich innych przedsiębiorców na rynku, którzy partycypują w kosztach świadczenia usługi powszechnej.

[b]Jak można by zorganizować technicznie świadczenie mobilnej usługi powszechnej? Obecnie przedsiębiorcą wyznaczonym jest sieć stacjonarna…[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Wchodzimy już za daleko w materię. Nawet na poziomie Unii Europejskiej nie dyskutuje się jeszcze o takich szczegółach. Nie sądzę, żeby prowadzone obecnie w Polsce konsultacje odpowiedziały na to pytanie. Ich celem jest zdefiniowanie zakresu usługi, a nie technicznych warunków sposobu jej świadczenia.

[b]Zmiana zakresu usługi powszechnej wymagałaby kolejnej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego[/b]

Małgorzata Olszewska: – Najpierw potrzebna by była zmiana dyrektywy o usłudze powszechnej. I właśnie w celu ewentualnej zmiany tej dyrektywy prowadzone są wspomniane wyżej unijne konsultacje. Jeżeli dyrektywa ulegnie zmianie, to i my będziemy musieli dostosować do niej polskie prawo.

[b]Ile to może potrwać?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Nasze dotychczasowe doświadczenia sa takie, że cała ogólnoeuropejska procedura zajmuje od roku do dwóch lat.

[b]A dostosowanie polskiego prawa?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji MI[/i]: – To trwa zwykle szybciej, chociaż zależy od wielu czynników. Można założyć, że to będzie okres od kilku miesięcy do roku. Mimo, iż jest to implementacja prawa europejskiego, to taki projekt musi przejść normalną procedurę legislacyjną: przygotowanie założeń i projektu, poddanie go konsultacjom społecznym, uzgodnieniom międzyresortowym, potem zaakceptowanie przez poszczególne komitety rządowe: europejski, stały i wreszcie Radę Ministrów. Po zakończeniu tej procedury, projekt jest kierowany w do parlamentu, a tu zaczyna decydować szybkośc pracy posłów. Na razie są to jednak czysto teoretyczne rozważania, bowiem nie wiemy o jakiej potencjalnie zmianie zakresu usługi powszechnej mówimy, a od jej zakresu zależy, ile czasu będzie trwał proces legislacyjny. Duże zmiany oznaczają zazwyczaj w procesie konsultacyjnym wiele uwag, które trzeba przeczytać i do których trzeba się ustosunkować.

[b]Czy ministerstwo będzie się starało wdrażać od razu tego typu nowości do ustawy, czy zbierać je i procedować w ramach dużych nowelizaja Prawa telekomunikacyjnego powiedzmy, co 2-3 lata?[/b] [i] Agnieszka Zaborowska:[/i] – Ministerstwo odstąpiło od planowanej dużej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, tzw. nieunijnej. W życie weszły zmiany dotyczące pakietu łączności elektronicznej bowiem wszedł europejski pakiet telekomunikacyjny. Po jego analizie doszliśmy do wniosku, że procedowaną obecnie nowelizację Prawa telekomunikacyjnego ograniczymy wyłącznie do zapisów, które konieczne są w celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w zakresie definicji abonenta w polskim prawie. Nie byłoby racjonalnie forsować dalej idących zmian w nowelizacji nieunijnej, np. dotyczących zwalczania spamu, które zaraz musiałyby być znowu zmieniane w ramch dostowania polskiego prawa do pakietu telekomunikacyjnego. Cierpiałaby na tym stabilność prawa, a więc otoczenia działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

[b]Kiedy bierzecie się pakiet telekomunikacyjny?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Już nad nim pracujemy. Pierwsza wstępna analiza została dokonana w związku z zakresem zmian jakie miały zostać wprowadzone nowelą nieuniją a zmianami wynikającymi z implementacji zmienionych przepisów pakietu. Efektem tej analizy jest ograniczenie najbliższej nowelizacji o kwestii definicji abonenta.

[b]Dygresja: kiedy zostanie zaimplementowana ta zmiana?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – W tym tygodniu projekt będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów.

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Nad zmianami wynikającymi z pakietu telekomunikacyjnego pracujemy, ale trudno mi powiedzieć, kiedy pojawi się całościowy projekt noweli.

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Sprzyja nam fakt, że nasze Prawo telekomunikacyjne implementuje te unijne dyrektywy, które zostały właśnie zmienione pakietem telekomunikacyjnym. Możemy więc założyć, że noweli polskiego prawa dokonamy jednym projektem. Zakładamy, że uda się go dopracować w tym roku. Termin na implementację pakietu upływa w maju 2011 roku.

[b]To najważniejsze przedsięwzięcie Ministerstwa w tym roku?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Jeżeli chodzi o Prawo telekomunikacyjne, to tak. Dodatkowo będą nas zajmowały dwa inne duże projekty: ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji oraz ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Ustawa sieciowa została 9 lutego przyjęta przez specjalną podkomisję sejmową, a w dniu 17 lutego planowane jest pierwsze posiedzenie komisji infrastruktury. Ustawa ma wysoki priorytet, więc spodziewamy się, że zostanie przeprowadzona tak szybko, jak to tylko możliwe i prace w parlamencie zakończą się do końca kwietnia bieżącego roku.

[b]Z ciekawości zapytam: jak poszła praca w podkomisji? Bo podczas pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury było gorąco…[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – W podkomisji praca była bardzo konstruktywna. Ostatnie posiedzenia 21 stycznia i 9 lutego były zamknięte, tylko z przedstawicielami strony rządowej. Do omówienia było bardzo dużo uwag, ale poradziliśmy sobie z nimi bardzo szybko.

[b]Czego dotyczyły uwagi?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Wiele organizacji i izb zgłaszało uwagi tożsame. Na przykład kwestia zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatkiem od nieruchomości w stosunku do infrastruktury telekomunikacyjnej była podnoszona wielokrotnie. Podkreślam, iż w żadnym razie celem ustawodawcy w ramach przedmiotowego projektu nie było podwójne opodatkowanie kabli i kanalizacji kablowych, a wręcz przeciwnie – usunięcie niespójności w praktyce w tym zakresie. Były także uwagi, które wykraczały poza materię megustawy np. kwestie przepisów o o uzdrowiskach. Przedsiębiorcy chcieliby mieć prawo lokowania swoich inwestycji także w tzw. „strefie A” uzdrowisk. To jednak jest przedmiotem innego nurtu prac legislacyjnych.

[b]Czy widzicie Panie oznaki, aby w toku dalszych prac parlamentu megaustwa mogła ulec poważniejszym zmianom w porównaniu do obecnego jej kształtu?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – Nie wydaje się, aby coś takiego mogło się stać. Posłowie wydają zgodni, co do celu i słuszności tej regulacji.

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Nie było propozycji znaczących poprawek, które nie byłyby akceptowane przez rząd.

[b]Dużo będzie potrzebnych aktów wykonawczych do tej ustawy?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – W grę wchodzą trzy obligatoryjne akty wykonawcze. Mamy gotowe projekty tych rozporządzeń, ponieważ musieliśmy je załączyć do projektu ustawy przesłanej do Sejmu. Projekty rozporządzeń są dobrze przemyślane więc nie spodziewam się, aby praca nad nimi mogła zablokować wprowadzenie w życie megaustawy. Mam nadzieję, że akty wykonawcze wejdą w życie wraz z ustawą.

[b]Czy Ministerstwo ma w tym roku do wydanie dużo jeszcze innych rozporządzeń związanych z rynkiem telekomunikacyjnym?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – W najbliższym czasie czeka nas kilka nowelizacji, między innymi rozporządzenia dotyczącego wymagań jakim mają podlegać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie, lub w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych, czy też w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Nie pracujemy nad żadnym nowym rozporządzeniem od podstaw.

[b]Jak się współpracuje Departamentowi z UKE?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Bardzo dobrze.

[b]Urząd jest autonomiczny, ale Ministerstwo Infrastruktury, dysponując inicjatywą ustawodawczą i możliwością kreowania prawa, określa ramy działania Urzędu i niejako styl regulacji rynku telekomunikacyjnego. Czy obecny model regulacji Ministerstwo uważa za właściwy?[/b]

[i]Agnieszka Zaborowska[/i]: – Środowisko regulacyjne, jakie poprzez działania prawodawcze tworzy minister infrastruktury musi być zgodne z z prawem europejskiemu. Nasze regulacje nie mogą odbiegać od uwarunkowań w innych krajach europejskich. Tendencje unijne są takie, że regulacje są raczej zaostrzane niż liberalizowane.

[b]I na koniec chcielibyśmy się dowiedzieć, czy Ministerstwo pracuje nad rządową strategią dla rynku telekomunikacyjnego o której mowa jest od ponad dwóch lat?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska[/i]: – W pracach rządu dąży się do ograniczenia szczegółowych strategii tak, aby kierunki działania rządu ujęte zostały w kilku ogólnych strategiach narodowych. Nasze działania odnośnie rynku telekomunikacyjnego muszą się wpisać właśnie w te ogólne strategie. Nie patrzymy na rynek telekomunikacyjny, jako oderwane zjawisko, ale element społeczeństwa informacyjnego, czy gospodarki narodowej. Teraz w pracach związanych z telekomunikacją kierujemy się strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego i planem „Polska Cyfrowa”. Nie można jednak wykluczyć, że pojawią się nowe dokumenty strategiczne, które trzeba będzie uwzględnić przy kształtowaniu rynku telekomunikacyjnego.

[b]Dziękujemy za rozmowę.[/b]

[i]Rozmawiał Łukasz Dec. Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=l.dec@rpkom.pl]Łukasz Dec[/mail][/i]

[b]rpkom.pl: – Jednym z ostatnich przedsięwzięć Ministerstwa, jest konsultacja zmiany definicji usługi powszechnej. Skąd ten pomysł, na jakim jest etapie procedowania i jakich zmian może spodziewać się w związku z tym rynek?[/b]

[i]Małgorzata Olszewska, z-ca dyrektora Departamentu Telekomunikacji MI[/i]: – Pomysł nie jest nowy, ponieważ od pewnego czasu mówi się o tym na forum europejskim. Komisja rozpoczęła już wstępne konsultacje, co do przeglądu zakresu usługi powszechnej. Idziemy zgodnie z tym nurtem. Uznaliśmy, że i u nas warto przeprowadzić konsultacje z całym środowiskiem, aby wypracować własną koncepcję, z którą będziemy mogli wystąpić na forum europejskim. Jeszcze za obecnej prezydencji na poziomie Unii temat może zostać oficjalnie skierowany do konsultacji państw członkowskich.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G