Organizacja krajowych organów regulacyjnych opublikowała stanowisko odnośnie zaprezentowanej przez Komisję Europejską propozycji nowego rozporządzenia regulującego rynek telekomunikacyjny krajów Unii Europejskiej.

– Ta propozycja odchodzi od obowiązującej dzisiaj zasady promocji opartej na infrastrukturze konkurencji w kierunku promocji rynkowej konsolidacji – pisze m.in. w swoim stanowisku BEREC. Organizacja uważa, że aktualnie obowiązujące ramy regulacyjne są spójniejsze od zaproponowanych przez Komisję środków i narzędzi.

BEREC dostrzega również, że propozycja pakietu zaburza równowagę sił, w jakiej znajdują się dzisiaj: Komisja, państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne, przesuwając ciężar władzy w kierunku Brukseli.

Zdaniem organizacji projekt rozporządzenia nie był w wystarczającym stopniu przedmiotem publicznych konsultacji, w efekcie czego Komisja może nie mieć pełnego obrazu na temat potrzeb rynku i ewentualnych konsekwencji swojej propozycji.