Gmina Borzęcin w woj. małopolskim zaczęła świadczyć usługi bezpłatnego internetu mieszkańców.

Warunkiem korzystnia z usługi jest zakup przez zainteresownanych mieszkańców odpowiedniej anteny oraz zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Borzęcinie u koordynatora projektu celem dokonania stosownej konfiguracji.

Stało się to możliwe  dzięki ofinansowaniu w kwocie blisko 2 mln zł, jakie gmina pozyskała z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przy udziale tych środków w Borzęcinie wybudowano niezbędną infrastrukturę oraz zakupiono 161 zestawów komputerowych, z czego 150 przekazano nieodpłatnie osobom indywidualnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem do internetu

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin” będzie kontynuowany. Gmina złożyła do instytucji wdrażającej kolejny wniosek, w ramach którego planuje budowę trzech dodatkowych masztów internetu radiowego oraz zakup 130 zestawów komputerowych, z których 100 trafi nieodpłatnie do beneficjentów indywidualnych.