[link=http://www.mi.gov.pl/2-482b04146eb57-1792229-p_1.htm]Resort infrastruktury rozpoczął ze środowiskiem telekomunikacyjnym konsultacje na temat modyfikacji zapisów dotyczących usługi powszechnej[/link]. Jednym z ważniejszych projektów – acz spodziewanym – jest włączenie do katalogu szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usługi telefonii mobilnej. Ministerstwo powołuje się tutaj na konkluzje rozważań na temat usługi powszechnej prowadzonej w Unii Europejskiej. Ministerstwo myśli jednak nie tylko poszerzeniu, ale także o jej ewentualnym ograniczeniu zakresu usługi powszechnej (sformułowana została na początku lat 90-tych i zawiera m.in. usługi faksowe i dial-up).

Ministerstwo zastanawia się również nad zasadami dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez operatora zobowiązanego (aktualnie Telekomunikacja Polska) i możliwości weryfikacji wniosku o dopłatę z przedsiębiorcami zobowiązanymi do jej pokrycia. Chciałoby również, aby zasady rozliczeń dopłaty regulowały bezpośrednie porozumienia między operatorami. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (który dzisiaj egzekwuje i redystrybuuje opłaty) miałby interweniować tylko w przypadku niemożności porozumienia pomiędzy operatorami.

Modyfikacja zasad świadczenia usługi powszechnej mogłaby również obejmować redukcję liczby aparatów samoinkasujących. Dzisiaj w zakres usługi powszechnej wchodzi:

[ul] [li]przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej „ISDN”;[/li] [li]utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa powyżej w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;[/li] [li]połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;[/li] [li]udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;[/li] [li]świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;[/li] [li]świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.[/li] [/ul]