Przegląd prasy – wtorek 17 stycznia

Publikacja: 17.01.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Operatorzy włączą limit na Internet

Michał Fura

Wiele sieci komórkowych może się wycofać z ofert typu „ściągaj, ile możesz” Plus, Orange, T-Mobile i Play mogą w tym roku spotkać się z nowym problemem – popyt na transmisję danych w ich sieciach będzie tak duży, że będą zmuszeni wprowadzić ograniczania. Taki trend dla rynku telekomunikacyjnego prognozuje firma doradcza Deloitte w najnowszym raporcie „TMT Predictions 2012″, z przewidywaniami dla sektora technologii, mediów i telekomunikacji na całym świecie. Trend napędzać będzie rosnący popyt na smartfony, zwłaszcza tanie (do 100 dol.), których do końca tego roku będzie w użyciu aż miliard na całym świecie. Będzie też dotyczył polskiego rynku, na którym w tym roku, jak szacują sami operatorzy, smarfony z dostępem do internetu stanowić będą co najmniej połowę sprzedanych telefonów. A to spowoduje, że wiele sieci komórkowych może wycofać się z ofert typu „ściągaj, ile możesz”. O takim niebezpieczeństwie publicznie mówili już i Plus, i T-Mobile.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=395098 (dostęp płatny)

Firma korzystająca z dofinansowania musi wybrać najlepszą ekonomicznie ofertę

Kamila Grabowska

Przedsiębiorca występujący o wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powinien uważnie dobierać kontrahentów. Jeśli nie chce stracić dofinansowania, nie może być z nimi powiązany. Realizacja projektu współfinasowanego z funduszy unijnych niesie ze sobą wiele obowiązków nałożonych na beneficjentów. Zawarte są one w dokumentacji właściwego działania oraz w treści umowy o dofinansowanie. Dotyczą one przede wszystkim projektów informatycznych dla przedsiębiorców niezwiązanych z tą branżą, a poszukujących innowacyjnych rozwiązań wspierających prowadzenie działalności gospodarczej.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394914 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Ponad milion osób zmieniło sieć komórkową

Przemysław Poznański

W całym 2011 roku sieć komórkową zmieniło 1,062 mln numerów. Najchętniej przechodziliśmy do Play – wynika z danych branżowego portalu Telepolis.pl

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10976981,Ponad_milion_osob_zmienilo_siec_komorkowa.html

USA wprowadza zmiany do projektu ustawy antypirackiej SOPA

Tomasz Grynkiewicz

Po protestach szefów Google’a, Facebooka, Yahoo! czy Twittera, protestach internautów i krytyce ze strony Białego Domu twórcy kontrowersyjnej antypirackiej ustawy SOPA (Stop Online Piracy Act) odkładają ustawę na półkę. Zaczęło się jeszcze jesienią zeszłego roku od pomysłu kongresmena Lamara Smitha (Republikanie) i propozycji ustawy Stop Online Piracy. Kontrowersyjnej, bo nakazywałaby dostawcom internetu blokowanie zagranicznych stron internetowych. O ile służyłoby one do łamania prawa autorskiego (np. nielegalnego rozpowszechniania plików z muzyką, grami czy filmami).

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10976954,USA_wprowadza_zmiany_do_projektu_ustawy_antypirackiej.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

TP: Dziesięć procent z miliarda nie satysfakcjonuje telekomu

Urszula Zielińska

55,1 mln zł. Taką dopłatę do kosztów poniesionych przez Telekomunikację Polską w 2010 roku z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej przyznał spółce wczoraj Urząd Komunikacji Elektronicznej. To dużo więcej niż średniorocznie w latach 2006–2008, ale i mniej niż w 2009 r.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/724005_TP:_Dziesiec_procent_z_miliarda__nie_satysfakcjonuje_telekomu.html (dostęp płatny)

Wyścig z czasem o e-sieć

Artur Osiecki

Chodzi o budowę sieci Internetu szerokopasmowego w pięciu regionach Polski wschodniej. Inwestycja warta prawie 1,5 mld zł (w tym 1 mld zł z UE) ma objąć zasięgiem 8 mln mieszkańców i 300 tys. przedsiębiorców z Polski wschodniej. W Unii tak dużego przedsięwzięcia telekomunikacyjnego jeszcze nie realizowano. Niestety, projekt ten jest bardzo opóźniony. Komisja Europejska zgodę na jego realizację wydała dopiero w listopadzie ubiegłego roku.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723982_Wyscig_z_czasem_o_e-siec.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Nowe rozdanie w komórkach

Magdalena Wierzchowska

Kolejne częstotliwości dla telefonii komórkowej mogą trafić na aukcję. To oznacza poważne kłopoty dla Playa. Minister Michał Boni zapowiedział odejście od polityki częstotliwościowej Anny Streżyńskiej, która mocno stawiała na konkurencyjność — usłyszeliśmy w jednym ze źródeł. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) kategorycznie zaprzecza, by Michał Boni złożył taką deklarację. Z drugiej strony, to właśnie z kierowanego przez niego resortu wyszedł niedawno projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który umożliwia stosowanie takiej formuły, o której zresztą MAiC dość ciepło się wypowiada.

http://www.pb.pl/2544813,56542,nowe-rozdanie-w-komorkach

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

55 mln zł dla TP

Urszula Zielińska

Ta­ką do­pła­tę do kosz­tów po­nie­sio­nych w 2010 r. z ty­tu­łu świad­cze­nia tzw. usłu­gi po­wszech­nej przy­znał TP Urząd Ko­mu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej. To du­żo wię­cej niż śred­nio rocz­nie w la­tach 2006 – 2008 i mniej niż w 2009 r. 55,1 mln zł to tak­że du­żo mniej, niż ocze­ki­wa­ła spół­ka, któ­ra wnio­sła o przy­zna­nie jej 270 mln zł. UKE uznał jed­nak, że te­le­ko­mo­wi na­le­ży się głów­nie wy­rów­na­nie kosz­tów ulicz­nych apa­ra­tów te­le­fo­nicz­nych. Od­rzu­cił na­to­miast wy­li­cze­nia do­ty­czą­ce m.in. pro­wa­dze­nia ogól­no­pol­skie­go spi­su abo­nen­tów czy ogól­no­pol­skie­go biu­ra nu­me­rów. Urząd uznał, że ja­kość tych usług by­ła niż­sza, niż po­win­na.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1113262_55_mln_zl_dla_TP.html (dostęp płatny)

Dobre prognozy rozwoju dla rynku tabletów

Magdalena Lemańska

W 2015 r. na świa­to­wy ry­nek tra­fi po­nadczte­ro­krot­nie wię­cej ta­ble­tów niż w 2011 r. – sza­cu­je IHS iSuppli. Ry­nek roz­wi­ja się dzię­ki de­biu­tom ko­lej­nych mo­de­li Mi­mo że w ubie­głym ro­ku na świe­cie sprze­da­ło się ich już 64,7 mln (pra­wie czte­ro­krot­nie wię­cej niż rok wcze­śniej), zda­niem fir­my ana­li­tycz­nej ry­nek mo­że przy­jąć znacz­nie wię­cej elek­tro­nicz­nych ga­dże­tów te­go ty­pu. – Eks­plo­zja na ryn­ku ta­ble­tów nie wy­ka­zu­je naj­mniej­szych oznak spo­wol­nie­nia, od­kąd pro­duk­ty tra­fi­ły do ogól­nej sprze­da­ży w 2010 r.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1113260_Dobre_prognozy_rozwoju_dla_rynku_tabletow.html (dostęp płatny)

Ipla w tym kwartale ruszy z muzyką w sieci

17.01.2012, Magdalena Lemańska

Internet. Prezes spółki Redefine, do której należy internetowa platforma z filmami Ipla, potwierdza nasze nieoficjalne informacje. Jak informowała „Rz” już w grudniu ub. roku, Ipla in­ten­syw­nie pra­cu­je nad mu­zycz­nym ser­wi­sem stre­amin­go­wym w sie­ci. Pio­se­nek bę­dzie moż­na w nim słu­chać po za­re­je­stro­wa­niu się i – praw­do­po­dob­nie – wnie­sie­niu ni­skiej opła­ty sub­skryp­cyj­nej. Z na­szych in­for­ma­cji wy­ni­ka, że roz­waż­ane są mie­sięcz­ne opła­ty w wy­so­ko­ści ok. 10 zł.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1113261_Ipla_w_tym_kwartale_ruszy_z_muzyka_w_sieci.html(dostęp płatny)

Rządowo-samorządowy spór o internetową sieć

Artur Osiecki

Resort rozwoju regionalnego mobilizuje marszałków pięciu województw w sprawie budowy sieci szerokopasmowego Internetu Największy w Unii projekt telekomunikacyjny musi przyspieszyć, bo inaczej nie zdążymy wydać 1 mld zł dotacji z UE na jego realizację. Cho­dzi o bu­do­wę sie­ci In­ter­ne­tu sze­ro­ko­pa­smo­we­go w pię­ciu re­gio­nach Pol­ski wschod­niej (Lu­bel­skie, Pod­kar­pac­kie, Pod­la­skie, Świe­to­krzy­skie i War­miń­sko-Ma­zur­skie). Na te­re­nie wschod­nie­go ma­kro­re­gio­nu ma po­wstać sieć, któ­ra za­pew­ni do­stęp do szyb­kie­go In­ter­ne­tu. Ska­la in­we­sty­cji jest ogrom­na. Obej­mie ona za­się­giem 100 tys. km² i oko­ło 8 mln miesz­kań­ców oraz 300 tys. przed­się­bior­ców. Po­ło­żo­nych zo­sta­nie 10 435 km świa­tło­wo­dów i po­wsta­ną 1062 wę­zły szkie­le­to­wo-dys­try­bu­cyj­ne. Tak du­że­go przed­się­wzię­cia te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go w Unii Eu­ro­pej­skiej jesz­cze nie re­ali­zo­wa­no.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1113281_Rzadowo-samorzadowy_spor_o_internetowa_siec.html (dostęp płatny)

Twarda konsolidacja w sieciach kablowych

Urszula Zielińska

Open-Net chce odszkodowania od UPC. Ale czy ma prawo? Ry­nek płat­nej te­le­wi­zji, w tym sie­ci ka­blo­wych, co­raz bar­dziej się na­sy­ca, a kon­ku­ren­cja ope­ra­to­rów sta­je się co­raz ostrzej­sza. Nie cho­dzi przy tym za­wsze o rywalizację ce­no­wą (na niższych wpływach ka­blów­kom nie za­le­ży), ale o to, by zdo­być jak naj­wię­cej abo­nen­tów i nie prze­pła­cić. Dlatego m.in. Mul­ti­me­dia Pol­ska zde­cy­do­wa­ły się 2 la­ta te­mu na re­ali­za­cję stra­te­gii za­kła­da­ją­cej oka­blo­wy­wa­nie bu­dyn­ków, w któ­rych już dzia­ła­ją in­ne, mniej za­awan­so­wa­na tech­no­lo­gicz­nie sie­ci, skłaniając ich wła­ści­cie­li do sprze­da­ży spół­ek po niższych ce­nach.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1113263_Twarda_konsolidacja__w_sieciach_kablowych.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Operatorzy włączą limit na Internet

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu