Biuro Logistyki Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zleciło Orange Polska świadczenie usług dostępu do sieci PESEL-NET (sieć działająca na węzłach Orange Polska przeznaczona do obsługi systemu ewidencji ludności PESEL – Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności). Wartość umowy to 1,3 mln zł

Orange Polska zdobyło kontrakt w drodze procedury negocjacyjnej bez wcześniejszej publikacji ogłoszenia bo „wskazana usługa z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę tj. Orange Polska” – uzasadnia ABW.

Przypomina, że z tym operatorem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) jako administrator sieci PESEL-NET i gestor zasobów Rejestrów Państwowych, podpisało umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla sieci PESEL-NET.

Umowa pomiędzy ABW i MSWiA określająca zasady, formy i sposób współużytkowania ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej PESEL-NET MPLS została parafowana 8 listopada 2010 r.