[b]Główny Urząd Statystyczny[/b] [link=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_II.xls ]opublikował dane makroekonomiczne[/link] dla Polski, z których wynika, że w I połowie bieżącego roku spadek cen* usług telekomunikacyjnych zwalnia prędkość, jakiej nabrał w II połowie roku ubiegłego. W kwietniu 2010 r. indeks cen wyniósł 94,4 podczas gdy od sierpnia 2009 r. do stycznia 2010 r. oscylował między wartościami 89,8 a 92,2.

Jak podaje w [link=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Wyjasnienia_metodyczne_Methodological_Notes.pdf]metodologii do raportu[/link] GUS ceny usług telekomunikacyjnych [i]uzyskano na podstawie miesięcznego badania cen usług świadczonych przez, dobrane w sposób celowy, podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do sekcji ,,Transport i gospodarka magazynowa” i działu „Telekomunikacja” tj. przez ok. 310 przedsiębiorstw.[/i]

GUS zaprezentował dane o cenach usług telekomunikacyjnych od 2006 r. Z prezentacji wynika, że spadek cen jest zjawiskiem permanentnym na rynku telekomunikacyjnym. W ciągu 40 miesięcy od stycznia 2006 r. tylko dwa razy nie został zanotowany spadek cen usług, a ani razu nie zanotowany został wzrost.

*kwoty pieniędzy otrzymywane przez producenta od nabywcy za jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszone o podatki od produktu oraz ewentualne rabaty i opusty, a powiększone o dotacje do produktu (GUS)