Hyperion poinformował dziś giełdowych inwestorów, że za sprawą podpisania ankesu do umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego, spółka Małopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma opóźnień w realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowej w regionie.

25 sierpnia MSS zawarła z Województwem Małopolskim aneks do Umowy nr MRPO.01.02.00-12.102/12-00-XVI/22/FE/13 o dofinansowanie Projektu: „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Na podstawie aneksu zmianie uległ termin realizacji projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej na dzień 30 września 2015 roku (wcześniej finalizację przewidziano na 30 czerwca przyszłego roku, ale w wielu prezentacjach i wypowiedziach pojawiał się już termin wrześniowy).

Został też wprowadzony nowy harmonogram, na podstawie którego wszystkie zadania, które były przewidziane do realizacji na rok 2013 i pierwszą półowę 2014 roku zostały przesunięte do realizacji na 3 kwartał 2014 roku i do końca 30 września 2015 roku.

„Zawarcie powyższego Aneksu potwierdza brak opóźnień w realizacji przez spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej, i w wydatkowniu środków unijnych w porównaniu z Umową o dofinansowanie, o której mowa powyżej, i jest spójne z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy z głównym wykonawcą części pasywnej projektu budowy Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej” – podał Hyperion.